Reglement voor Spelers

Gedrag:

De vereniging stelt aan het gedrag van haar spelende leden een fatsoenlijk en sociaal gedrag. Het is de taak van de leiders en begeleiders hierop toe te zien. De naam en uitstraling van de vereniging mag door het gedrag van haar leden niet worden geschaad. Bij onbehoorlijk gedrag behoudt het bestuur zich het recht voor om de desbetreffende speler uit te sluiten.

Speelgerechtigd:

Speelgerechtigd is hij die in het bezit is van een geldige spelerspas, en aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Bij in gebreke blijven is de sanctie: niet trainen en niet spelen.

Te laat komen:

Een speler die te laat aanwezig is, wordt buiten het elftal gehouden,herhaaldelijk te laat komen wordt beschouwd als onafgemeld wegblijven.

Onafgemeld wegblijven:

Een speler blijft onafgemeld weg als hij zonder bericht vooraf,niet voor een wedstrijd beschikbaar is, of als hij zich te laat afmeld.
Hierbij volgt een uitsluiting van:
- twee wedstrijden bij de eerste keer in het seizoen
- drie wedstrijden bij de tweede keer in het seizoen
- vier wedstrijden bij de derde keer in het seizoen
De uitsluitingen lopen door in het volgend seizoen terwijl de contributieverplichting blijft bestaan Elftalleiders dienen dit te melden bij de secretaris van het bestuur. Deze zorgt vervolgens voor een officiële schriftelijke mededeling naar desbetreffende speler.

Boetes:

Boetes voor rekening van een speler dienen uiterlijk binnen veertien dagen voldaan te zijn,indien de boete niet binnen veertien dagen voldaan is wordt desbetreffende speler uitgesloten voor het spelen van wedstrijden totdat de boete betaald is. Alle boetes zijn voor rekening van de desbetreffende speler,boetes opgelegd aan een bepaald team zijn uiteraard voor rekening van het desbetreffende team.

Doorschuiven:

Als een elftal te weinig spelers heeft,hebben spelers van andere elftallen de verplichting door te schuiven naar een hoger of lager team,indien mogelijk. Dit dient op donderdagavond geregeld te worden. De verantwoordelijk ligt bij de leiders,die in onderling overleg beslissen welke speler(s) eventueel zal(zullen) doorschuiven. Bij weigering door desbetreffende speler gelden dezelfde regels als onafgemeld wegblijven, en zal er ook zodanig gehandeld worden. Het minimale aantal spelers voor een wedstrijd is twaalf,dit betekend dat een elftal met dertien spelers verplicht is door te schuiven.

Respect:

Men dient respect te tonen met een ieder waarmee je in aanraking komt binnen VV Reuver.

© 2018 - V.V. Reuver - Powered by Collectiony